Informácie o spracovaní osobných údajov

Detailné informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov na e-shope vistadoro.sk

Na základe Nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len GDPR) vám oznamujeme informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov, ku ktorému dochádza v súvislosti s našou obchodnou činnosťou.

  1. Kontaktné údaje

Správcom osobných údajov je Jana Michaud, Řehořova 1023/38, 130 00 Praha 3, ČR.

Kontaktné údaje na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov sú: info@vistadoro.cz, telefón: +420 777 608 422.

  1. Tabuľka spracovanie osobných údajov

 

Názov spracovanie

Účel spracovania

Kategória osobných údajov

Právný titul

Doba uloženia

Ďalší príjemcovia

Vybavovanie objednávok

Dodanie dodatočných informácií, ponúk, katalógov, informácie o dodaní tovaru z objednávky a prípadné reklamácie

Kontaktné a fakturačné údaje

Plnenie zmluvy

Do konce reklamačné lehoty (5 rokov)

Dopravné služby:

Česká pošta,

Slovenská pošta,  PPL

Zaistenie fakturácie

Evidencia faktúr

Fakturačné údaje

Právna povinnost zo zákona o DPH

10 let

 Účtovná

Zasielanie obchodných informácií

Informovanie zákazníkov o novinkách, zasielanie vyžiadaných ponúk, katalógov a požadovaných informácií o výrobkoch

E-mailová adresa

Oprávnený záujem

Do podaní námietky -kliknutí na "Odhlásiť sa"

Nie sú

Telefonická komunikácia ku konkretizácii záujmu o výrobky, vybavenie objednávok a overovanie spokojnosti

Doplňujúce informácie k záujmu prejaveného na veľtrhoch, vybavenie objednávky a overenie spokojnosti zákazníka

Telefónne číslo

Oprávnený záujem

Do konce reklamačné lehoty (5 rokov)

Nie sú

  1. Vysvetlivky a definície pojmov

"Právný tituľ" je zákonné odôvodnenie možnosti spracovania osobných údajov a je definován v nariadení GDPR, článkoch 6 a 9.

"Doba uloženia" vyjadruje lehotu, počas ktorej sme oprávnení alebo povinní vaše údaje spracovávať a mať ich uložené.

"Ďalšie príjemcovia" označujú, akým ďalším príjemcom údaje odovzdávame. Ak vaše osobné údaje odovzdávame ďalšej strane, sú tieto strany viazané rovnakými podmienkami spracovania a diskrétnosťou ako náš e-shop (jedná sa konkrétne o komunikácii vašej adresy prepravnej spoločnosti a k ​​vašim fakturačným údajom má prístup naše účtovná). Ak je v tabuľke uvedené "Nie sú", potom to znamená, že vaše osobné údaje nikomu neposkytujeme.

Údaje získavame iba priamo od zákazníkov, nemáme iný zdroj údajov.

Nemáme v úmysle vaše osobné údaje predávať mimo EÚ alebo akýmkoľvek medzinárodným organizáciám.

V prípadoch, keď je spracovanie založené na právnom titule "Uzatvorenie alebo plnenie zmluvy", získavame vaše osobné údaje pre uzavretie zmluvy a jej následné plnenie, bez nich nie je možné zmluvu uzavrieť.

V prípadoch, keď je spracovanie založené na právnom titule "Právna povinnosť", potrebujeme vaše osobné údaje spracovávať na základe zákonných požiadaviek do dobu ustanovenú daným zákonom a po túto dobu toto spracovanie nesmieme obmedziť ani vymazať.

Udaním Vašich kontaktných údajov pri osobnom stretnutí na veľtrhoch a veľtržných salónoch prejavujete záujem o to, byť kontaktovaný s dodatočnými informáciami o výrobkoch a jedná sa o právny titul "Oprávnený záujem" - ak chcete, aby Vaše údaje boli vymazané, prosím, kontaktujte nás na info @ vistadoro.cz.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na účely uvedené v tabuľke.

 

  1. Popis vašich práv pri spracovaní osobných údajov

Ako fyzická osoba, o ktorej sa údaje spracúvajú, máte k vašim osobným údajom tieto práva:

 

Právo

Upresnenie

Požadovať výpis

Jedná sa o výpis údajov, ktoré o vás vedieme, tzv. právo na prístup.

Výpis vykonáme vo formáte podľa našich možností.

Nemáte právo požadovať výpis vo vami stanovenom formáte.

Výnimkou kedy nesmieme výpis vykonať, sú prípady, týkajúce sa dokumentov, ktorých zverejnením by boli ohrozené práva a slobody iných osôb. Ide o osobné údaje ďalších osôb, ochranu obchodného tajomstva, duševného vlastníctva a pod.

Požadovať opravu

 

Ak zistíte, že o vás vedieme nepresné, zastarané alebo neúplné údaje, požiadajte o ich opravu alebo doplnenie.

Požadovať vymazanie

 

Výmaz musíme vykonať v prípadoch, kedy by sme mali uložené osobné údaje po stanovenej dobe uloženia alebo nemali platný právny titul.

 Výmaz nesmieme zo zákona vykonať v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu plnenie zmluvy alebo právne povinnosti.

Požadovať obmedzenia spracovanie

Toto sa týka spracovania z titulu oprávneného záujmu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o priamy marketing, bude spracovanie ukončené ihneď.

Podať námietku proti spracovaniu

Podať námietku možno v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu oprávneného záujmu.

Námietka proti zasielanie obchodných oznámení bude vždy uznaná.

Odvolať súhlas so spracovaním

To je možné v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané na základe súhlasu. Ak ste na spracovanie poskytli súhlas a odvoláte ho, bude spracovanie ukončené.

Požadovať výpis v prenosnom formáte    

Výpis v prenosnom formáte môžete požadovať iba v prípadoch spracovania založených na právnych tituloch - plnenia zmluvy a súhlasu. Môžete požadovať vypísanie len tých údajov, ktoré ste nám odovzdali a ktoré vedieme v elektronickej podobe a nemáte právo požadovať Vami zvolený formát.

Podať námietku proti automatizovanému rozhodovanie

Nevykonávame žiadne spracovanie založená na automatizovanom rozhodovanie.

Podať sťažnosť na dozorný úrad 

V prípade, že by sme vám na vašu žiadosť do 1 mesiaca neodpovedali, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

  1. Spôsob výkonu práv

Ak budete chcieť uplatniť niektoré z týchto práv, stačí nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@vistadoro.cz

Následne vám bude zaslané vyrozumenie o výsledku požiadavke.
Úkony spojené s výkonom práv dotknutých osôb sú bezplatne. Za požiadavku na viac ako jednu kópiu sme oprávnení účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Ak sú však žiadosti uznané ako zjavne neopodstatnenej alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, potom môžeme:
   a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady
   b) odmietnuť žiadosti vyhovíte

V prípade, že vzniknú pochybnosti o vašej totožnosti, sme oprávnení vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií pre potvrdenie totožnosti.